بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تايۋاننىڭ حۋاليان اۋدانىندا ءبىر پويەز رەلىستەن شىعىپ، ەكى ادام جارالاندى

2016.06.23 14:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تايۋاننىڭ حۋاليان اۋدانىندا ءبىر پويەز رەلىستەن شىعىپ، ەكى ادام جارالاندى

  حالىق تورابى، 23 - ماۋسىم، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 22 - ماۋسىم كۇنى تايۋاننىڭ حۋاليان اۋدانىنداعى پويەزدىڭ رەلىستەن شىعۋ شىرعالاڭى تۋىلعان ناق مايدان. سول كۇنى تۇستەن كەيىن تايۋاننىڭ حۋاليان اۋدانىندا ءبىر پويەز رەلىستەن شىققان سەبەپتى اۋدارىلعان. تايۋان تەمىر جول تاراۋلارىنىڭ ايتۋىنشا، قازىرگە دەيىن ەكى ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت