بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تايۋاننىڭ حۋاليان اۋدانىندا ءبىر پويەز رەلىستەن شىعىپ، ەكى ادام جارالاندى(3)

2016.06.23 14:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تايۋاننىڭ حۋاليان اۋدانىندا ءبىر پويەز رەلىستەن شىعىپ، ەكى ادام جارالاندى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت