بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حانزۋ – زاڭزۋ ۇلتتارىنىڭ حالىق ونەرپازدارى لىحاسا قالاسىندا باس قوستى(3)

2016.06.28 15:33  【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت