بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حىنان ولكەسى انياڭ قالاسىندا نوسەر جاۋىپ، 98 مىڭ ادام شۇعىل كوشىرىلدى

2016.07.21 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 21 – شىلدە، بەيجيڭ. 20 – شىلدە ساعات 15دە، ءتىلشىنىڭ حىنان ولكەسى انياڭ قالالىق قولباسشىلىق كەڭسەسىنەن ۇعىسۋىنشا، اتالعان قالادا 19 – شىلدە نوسەر جاۋىپ، قالا رايونى ماڭىنداعى 3 سۋ قويماسىنىڭ سۋ مولشەرى تاسقىن ساقتىق شەگىنەن اسىپ، 98 مىڭ ادام شۇعىل كوشىرىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت