بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فرانسيانىڭ باتىس بولەگىندەگى شىركەۋدە تۋىلعان بارىمتالاۋ ۋاقيعاسىندا 3 ادام قازا بولدى

2016.07.27 16:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

فرانسيانىڭ باتىس بولەگىندەگى شىركەۋدە تۋىلعان بارىمتالاۋ ۋاقيعاسىندا 3 ادام قازا بولدى

  حالىق تورابى، 27 – شىلدە، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 26 – شىلدە، فرانسيانىڭ تەڭىز جاعالاۋىنداعى سەنا ولكەسىنىڭ ورتالىعى رۋون قالاسىنىڭ ماڭىندا، ساقشىلار بارىمتالاۋ ۋاقيعاسى تۋىلعان شىركەۋدىڭ ماڭىندا ساقتىق كۇزەتتە تۇر. فرانسيانىڭ سەنا ولكەسىندەگى ءبىر شىركەۋدە 26 – شىلدە كۇنى بارىمتالاۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، بارىمتالاۋشىنىڭ ٶزىن قامتىعان ءۇش ادام قازا بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت