بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

مۇزتاۋ شىڭىنا شىعۋ

2016.07.27 16:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 27 – شىلدە، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 26 – شىلدە قىزىلسۋ قىرعىز اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ قوعام حاۋىپسىزدىك شەكارا قورعانىس بولىمشە اترەتى سۋباش شەكارا قورعانىس ساقشى بولىمشەسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن جەرگىلىكتى شەكارا قورعاۋشىلار مۇزتاۋ شىڭىنا شىعاتىن ۇيىرمەدەگى شەتەلدىك تاۋعا شىعۋ اۋەسكەرلەرىنىڭ پاسپورتى مەن تاۋعا شىعۋ رۇحسات كۋالىگىن تەكسەرۋدە.

  قىزىلسۋ قىرعىز اۆتونوميالى وبلىسى اقتاۋ اۋدانى كولەمىندەگى مۇزتاۋ شىڭى جۇڭگو – تاجكستان شەكاراسىمەن جالعاسادى ، تەڭىز دەڭگەيىنەن 7509 مەتر بيىكتىكتە بولىپ، «مۇزدىق اتاسى» دەپ اتالعان، ٵر جىلدىڭ جاز ايىندا ەلىمىزدىڭ ءىشى – سىرتىنان كوپتەگەن تاۋعا شىعۋ اۋەسكەرلەرى وسىندا كەلەدى. تاۋعا شىعۋشىلاردىڭ باس اماندىعىنا كەپىلدىك ەتۋ، ولارمەن بولعان بايلانىستى ۇزبەۋ ءۇشىن، شەكارا رايوندى ءونىمدى باسقارۋ ءۇشىن قىزىلسۋ قىرعىز اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ قوعام حاۋىپسىزدىك شەكارا قورعانىس بولىمشە اترەتى سۋباش شەكار قورعانىس ساقشى بولىمشەسى جەرگىلىكتى شەكارا قورعاۋشىلار مەن بىرلىكتە تاۋلى رايوندى شارلاپ، تەڭىز دەڭگەيىنەن 4500 مەتر بيىكتىكتەگى مۇزتاۋ شىڭىنا شىعۋ ۇيىرمەسىنىڭ بازاسىنا بارىپ، تاۋعا شىعۋشىلاردىڭ جاعدايىن جانە قاجەتىن دەركەزىندە ۇعىسىپ، ءارى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق دەنە تاربيە مەكەمەسى سياقتى قاتىستى ورىندارمەن بايلانىس جاساپ، سايكەسىپ، اۋەسكەرلەردىڭ باس اماندىعىنا كەپىلدىك ەتۋ جانە شەكارا رايوننىڭ حاۋىپسىزدىگىنە كەپىلدىك ەتۋدى العى شارت ەتە وتىرىپ، تاۋعا شىعۋشىلاردىڭ شىڭعا شىعۋىنا كومەكتەسەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت