بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«نيدا» اتتى كۇشتى تايفىڭ داۋىلى 2 – تامىز كۇنى تاڭ سارىدە شىنجىننەن قۇرلىققا ءىلىندى(3)

2016.08.02 13:48   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«نيدا» اتتى كۇشتى تايفىڭ داۋىلى 2 – تامىز كۇنى تاڭ سارىدە شىنجىننەن قۇرلىققا ءىلىندى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت