بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۋعانستاننىڭ استاناسىنداعى ءبىر قوناقجايدا تۋىلعان شابۋىلداۋ ۋاقيعاسىندا قازا بولعاندار مەن جارالانعاندار سانى جەتى ادام بولدى

2016.08.02 15:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 28 - ماۋسىم، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 1 – تامىز، اۋعانستاننىڭ استاناسى كابىل قالاسى، حاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرى قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلعان ناق مايدانعا تەكسەرۋ جۇرگىزدە. اۋعانستاننىڭ استاناسى كابىل قالاسىنداعى ءبىر قوناقجايدا 1 – تامىز تاڭ سارىدە شابۋىلداۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، شابۋىلداۋشىلاردان ءۇش ادام جانە ءبىر ساقشى قازا بولعان، مۇنان سىرت 3 ساقشى جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت