بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگودا جاسالعان مەترو ۆاگوندارى وڭتۇستىك امەريكادا ىسكە قوسىلدى(5)

2016.08.03 15:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جۇڭگودا جاسالعان مەترو ۆاگوندارى وڭتۇستىك امەريكادا ىسكە قوسىلدى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت