بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حۋ شىگىننىڭ مەملەكەت اكمياتىن اۋدارۋعا ۇرىنۋ دەلوسىنا ءبىرىنشى سوت اشىلدى

ايىپكەرگە جەتى جارىم جىلدىق مەرزىمدى قاماق جازاسى بەرىلدى

2016.08.04 14:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 4 – تامىز، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 3 – شىلدە ساعات 11 مولشەرى، تيانجين قالالىق 2 – ورتا دارەجەلى حالىق سوت مەكەمەسى ءبىرىنشى سوت اشىپ، حۋ شىگىننىڭ مەملەكەت اكمياتىن اۋدارۋعا ۇرىنۋ دەلوسىنا ۇكىم شىعاردى، سوت حۋ شىگىندى مەملەكەت اكمياتىن اۋدارۋ قىلمىسىن وتكىزدى دەپ قاراپ، جەتى جارىم جىلدىق مەرزىمدى قاماق جازاسىن بەردى. ساياسي ۇقىعىنان بەس جىل ماحرۇم ەتىلدى. حۋ شىگىن سوتتا ٶزىنىڭ قىلمىسىن مويىنداپ، تاۋبە قىلىپ، سوتتىڭ ۇكىمىن قابىلدايتىندىعىن، جوعارىعا ارىزدانبايتىندىعىن ءبىلدىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت