بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شىنجىننان اۋمىنعا بارعان ساياحاتشىلار ۇيىرمەسىنىڭ شىرعالاڭعا ۇشىراۋى بارىسىندا جارالانعانداردىڭ سانى 32گە جەتتى(2)

2016.08.09 14:27  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت