بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭدا 2016 – جىلعى بۇكىل حالىقتىق شىنىعۋ كۇنى باستالدى

2016.08.09 15:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 9 – تامىز، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، شينجياڭدا 2016 – جىلعى «بۇكىل حالىقتىق شىنىعۋ – دەنساۋلىقتى قورعاۋ، جۇڭگو ارمانىن ءبىر نيەتپەن ىسكە اسىرۋ ــ مەن چەمپيونمىن» اتىنداعى بۇكىل حالىقتىق شىنىعۋ كۇنىنىڭ باستالۋ سالتى ءۇرىمجى قالالىق دەنە تاربيە باقشاسىندا وتكىزىلدى.

  بۇل رەتكى قيمىلدى اۆتونوميالى رايوندىق دەنە تاربيە مەكەمەسى ۇيىمداستىرعان، ءۇرىمجى قالالىق دەنە تاربيە مەكەمەسى، تيانشان رايوندىق حالىق ۇكىمەت وتكىزگەن.

  اۆتونوميالى رايون ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى تيان ۋىن، اۆتونوميالى رايوندق حالىق ۇكىمەتى باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى پارحات جالال، اۆتونوميالى رايوندىق دەنە تاربيە مەكەمەسى پارتگرۋپپاسىنىڭ شۋجيى نيە چۇن قاتارلىلار باستالۋ سالتىنا قاتىناستى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت