بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

باعداتتاعى ءبىر ەمحانادا ءورت اپاتى تۋىلىپ، 20 نارەستە قازا بولعان

2016.08.11 13:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 11 – تامىز، بەيجيڭ. يراق ساقشى جاعىنىڭ 10 – تامىزدا مالىمدەۋىنشە، يراقتىڭ استاناسى باعدات قالاسىنىڭ باتىسىنداعى يارموۋك ەمحاناسىندا سول كۇنى تۇستەن بۇرىن ءورت اپاتى تۋىلىپ، ەمحاناداعى 20 نارەستە قازا بولعان. قازىر ءورت ءوشىرىلىپ بولعان، ءورتتىڭ تۋىلۋ سەبەبى ءالى دە تەكسەرىلۋ ۇستىندە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت