بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

دزيۋ - دو كۇرەسىنىڭ 90 كيلوگرامدىق سالماق دارەجەسىنىڭ سيلىق تاراتۋ سالتى(3)

2016.08.11 13:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

دزيۋ - دو كۇرەسىنىڭ 90 كيلوگرامدىق سالماق دارەجەسىنىڭ سيلىق تاراتۋ سالتى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت