بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يامايكالىق «نايزاعاي» بولت ريو وليمپياداسى ەرلەر ءجۇز مەترلىك جارىسىنىڭ اعا جۇلدەگەرى بولىپ، قاتارىنان ءۇش رەتكى وليمپيادادا اتالعان جارىس ءتۇرىنىڭ التىن مەدالىن قانجىعالادى(2)

2016.08.15 13:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

يامايكالىق «نايزاعاي» بولت ريو وليمپياداسى ەرلەر ءجۇز مەترلىك جارىسىنىڭ اعا جۇلدەگەرى بولىپ، قاتارىنان ءۇش رەتكى وليمپيادادا اتالعان جارىس ءتۇرىنىڭ التىن مەدالىن قانجىعالادى(2)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت