بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

پالەستينا بۇقاراسى مەن يزرايل ارمياسى اراسىندا قاقتىعىس تۋىلىپ، ءبىر ادام قازا بولدى

2016.08.17 13:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 17 – تامىز، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 16 – تامىز، يزرايل ارمياسى يوردانيا وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىنىڭ وڭتۇستىك بولەگىندەگى حەبرون قالاسىنىڭ ماڭىنداعى بوسقىندار لاگەرىنە تەكسەرۋ جۇرگىزۋدە. پالەستينا بۇقاراسى 16 – تامىز كۇنى وسى بوسقىندار لاگەرىندە يزرايل ارمياسىمەن قاقتىعىسىپ، پالەستينالىق ءبىر جاس وققا ۇشىپ قازا بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت