بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءنىل وزەنىنىڭ سۋدانداعى بولەگىندە سۋ دەڭگەيى كۇرت جوعارىلادى(2)

2016.08.19 14:24   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءنىل وزەنىنىڭ سۋدانداعى بولەگىندە سۋ دەڭگەيى كۇرت جوعارىلادى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت