بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇركيا ساۋداگەرلەرى ساياحات كاسىبىنىڭ تەزدەن قايتا جاندانۋىن ءۇمىت ەتۋدە

2016.08.19 16:30   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – تامىز، بەيجيڭ. ەۆروپا – ازيا قۇرلىعىن تۇتاستىرىپ تۇرعان تۇركيانىڭ ەڭ ۇلكەن قالاسى ستامبولدا اتاعى شار تاراپقا جايىلعان ءبىر ۇلكەن بازار بار. بۇل بازاردا 60 نەشە بولمەلى كوشەسى مەن 3000 نان استام ساۋدا دۇكەنى بار بولىپ، تۇركيانىڭ ايگىلى ساياحات كورىنىس رايوندارىنىڭ ءبىرى، بۇل جەرگە جىلىنا ميلليونداعان ساياحاتشىلار كەلەتىن، ءبىراق جاقىننان بەرى، بۇل ارانىڭ ساياحات كاسىبى سايابىرلاپ كەتتى. تۇركيا ساناق مەكەمەسى حاۋىپسىزدىك جاعدايىنىڭ ناشارلاۋى شەتەلدىك ساياحاتشىلاردىڭ ازايۋىنىڭ باستى سەبەبى ەكەنىن ءبىلدىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت