بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇركيا ساۋداگەرلەرى ساياحات كاسىبىنىڭ تەزدەن قايتا جاندانۋىن ءۇمىت ەتۋدە(2)

2016.08.19 16:30  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت