بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شاۋەشەكتە 1517 ادام گارمون تارتىپ، گيننەستىڭ الەمدىك رەكوردىن جاراتتى

2016.08.22 14:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 22 – تامىز، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، گيننەس الەمدىك رەكوردى ۇيىمىنىڭ جۇڭگوداعى كۋاگەرى ۋ شياۋحۇڭ 3500 كورەرمەننىڭ الدىندا الەمدىك گيننەس رەكوردىنىڭ كۋالىگىن شاۋەشەك قالالىق پارتكوم شۋجيىنىڭ ورىنباسارى، قالا باستىعى رومان تاۋقان ۇلىنا تابىستادى.

  20 – تامىز كۇنى شاۋەشەك قالاسىنداعى الاڭدا 1517 گارمونشى «تارباعاتاي» اتتى مۋزيكانى ورىنداپ، كوپ ادام گارمونمەن مۋزيكا ورىنداۋدىڭ گيننەس رەكوردىن جاراتتى.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، بۇدان بۇرىن كوپ ادام گارمونمەن مۋزيكا ورىنداۋ رەكوردى 2014 – جىلى شىنجىندا جاڭالانعان، ول كەزدە شىنجىن قالاسى شيشياڭ يۋەگۋ الاڭىندا 1361 ادام گارمونمەن «وتاندى جىرلايمىز» اتتى مۋزيكانى ورىنداعان. سول جولى شىنجىنداعى توپتىق مۋزيكا ورىنداۋعا ەلىمىزدىڭ جەر – جەرىنەن كەلگەن گارمون اۋەسكەرلەرى قاتىناسقان. ال، بۇل جولى گارمونشىلاردىڭ بارلىعى تارباعاتاي ايماعىنىڭ گارمون اۋەسكەرلەرى بولىپ، ولاردىڭ اراسىندا وقۋشىلار، مۇعالىمدەر، جەكە كاسىپكەرلەر، زەينەتكەرلەر بار، ولار 17 ۇلتتان قۇرام تاپقان، جاسى ەڭ ۇلكەنى 69 جاستا، ەڭ كىشىسى 7 جاستا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت