بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۋعانستان ا ق ش ۋنيۆەرسيتەتىنە جاسالعان شابۋىلدا قازا بولعاندار مەن جارالانعاندار سانى 20 ادامنان استى

2016.08.25 15:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 25 - تامىز، بەيجيڭ. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 24 -تامىزدا كابىل قالاسىنان بەرگەن حابارى، اۋعانستاننىڭ استاناسى كابۋل قالاسىنا ورنالاسقان اۋعانستان ا ق ش ۋنيۆەرسيتەتىندە 24 - تامىزدا قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، ىلە - شالا اتىلعان مىلتىق داۋىسى ەستىلدى. اۋعانستان حاۋىپسىزدىك قوسىنى حابارشىسىنىڭ ايتۋىنشا، شابۋىلدا ءبىر وقۋشى قازا بولىپ، 20عا جۋىق ادام جارالانعان.

  اۋعانستان حاۋىپسىزدىك قوسىنى حابارشىسىنىڭ ناق مايداندا تىلشىگە ايتۋىنشا، قوپارىلىس جەرگىلىكتى ۋاقىت كەشكى ساعات 7 دەن 5 مينۋت وتكەندە تۋىلعان، از دەگەندە 3 قارۋلى ەلەمەنت شابۋىلعا قاتىناسقان. قارۋلى ەلەمەنتتەر الدىمەن اۋعانستان ا ق ش ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ سىرتىندا جانكەشتىلىك اۆتوكولىك قوپارىلىس شابۋىلىن تۋدىرىپ، ونان سوڭ مەكتەپتىڭ اماندىق قورعاۋشىلارى مەن وقۋشىلاردى كوزدەپ وق جاۋدىرعان.

  وسى حابارشىنىڭ ايتۋىنشا، شابۋىلداۋشى ەلەمەنتتەر مەن اۋعانستان حاۋىپسىزدىك قوسىنى اراسىنداعى قارۋلى قاقتىعىس 3 ساعاتقا دەيىن جالعاسقان. العاشقى تەكسەرۋگە قاراعاندا، شابۋىلدا ءبىر وقۋشى قازا بولىپ، 20 عا جۋىق ادام جارالانعان، جارالانعانداردىڭ ىشىندە ءبىر فوتو ءتىلشىسى بار، الىگە دەيىن از دەگەندە نەشە ونداعان وقىتۋشى - وقۋشى مەكتەپ اۋلاسىندا قامالۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت