بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۋعانستانداعى امەريكان ۋنيۆەرسيتەتىنە جاسالعان شابۋىلدا قازا بولعاندار سانى 15 ادامعا جەتتى

2016.08.26 15:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 26 – تامىز، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 25 – تامىز، اۋعانستاننىڭ استاناسى كابۋل قالاسى، حاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرى اۋعانستانداعى امەريكان ۋنيۆەرسيتەتىندەگى شابۋىل تۋىلعان ورىندى تازالاۋدا.

  اۋعانستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ 25 – تامىز كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، اۋعانستاننىڭ استاناسى كابۋل قالاسىنا ورنالاسقان اۋعانستان امەريكان ۋنيۆەرسيتەتىندە 24 – تامىز كۇنى كەش شابۋىل ۋاقيعاسى تۋىلىپ، قازىرگە دەيىن ەكى شابۋىلداۋشىنى قامتىعان 15 ادام قازا بولىپ، 45 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت