بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۋعانستانداعى امەريكان ۋنيۆەرسيتەتىنە جاسالعان شابۋىلدا قازا بولعاندار سانى 15 ادامعا جەتتى (2)

2016.08.26 15:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

اۋعانستانداعى امەريكان ۋنيۆەرسيتەتىنە جاسالعان شابۋىلدا قازا بولعاندار سانى 15 ادامعا جەتتى (2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت