بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يەمىن ادەن جاڭا اسكەرلەر مەكتەبىندە تۋىلعان جانكەشتى جارىلىس شابۋىلىندا از دەگەندە 65 ادام قازا بولدى

2016.08.30 15:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 30 – تامىز، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 29 – تامىز، يەمىننىڭ ادەن قالاسى، ادامدار جارىلىس تۋىلعان ناق مايدانعا جينالۋدا.

  يەمىن حاۋىپسىزدىك تاراۋلارىنىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، يەمىننىڭ ادەن ولكەسىندەگى جاڭا اسكەرلەر مەكتەبىندە 29 – تامىز كۇنى جانكەشتى جارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە 65 ادام قازا بولعان، 55 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت