بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شەتەل اقپارات قۇرالدارىنىڭ تىلشىلەرى G20 حاڭجوۋ سامميتىنە كۋالىك ءبىتىردى

2016.08.31 15:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: قىزمەتكەرلەر 30 – تامىزدا شەتەل اقپارات قۇرالدارىنىڭ تىلشىلەرىنە G20 حاڭجوۋ سامميتىنىڭ تىلشىلىك كۋالىگى مەن اقپاراتشىلار سومكاسىن تاراتۋدا.

  G20 حاڭجوۋ سامميتى الدا اشىلادى، شەتەل اقپارات قۇرالدارىنىڭ تىلشىلەرى 30 – تامىز كۇنى حاڭجوۋداعى كاييۋان ميڭدۋ مەيمانسارايىنىڭ كۋالىك تاراتۋ ورنىندا G20 حاڭجوۋ سامميتىنىڭ تىلشىلىك كۋالىگىن الۋدا. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جۇي حۋانزۇڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت