بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شەتەل اقپارات قۇرالدارىنىڭ تىلشىلەرى G20 حاڭجوۋ سامميتىنە كۋالىك ءبىتىردى(2)

2016.08.31 15:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شەتەل اقپارات قۇرالدارىنىڭ تىلشىلەرى G20 حاڭجوۋ سامميتىنە كۋالىك ءبىتىردى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت