بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جاڭا اقپارات قۇرالدارىنىڭ مەملەكەت دارەجەلى اشىق تۇعىرى تۇڭعىش رەت عالامتورعا قوسىلدى

2016.08.31 15:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 30 - تامىزدا اقپارات قۇرالدارى تۇعىرى شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ اقپارات عيماراتىندا عالامتورعا رەسمي قوسىلدى، شينحۋا اگەنتتىگى العاشقى توپتا ورتالىق پەن جەرگىلىكتى ورىندارداعى باستى 42 اقپارات ورنىمەن كەلىسىمشارت جاساپ، جاڭا اقپارات قۇرلدارىنىڭ مازمۇن، ارنا، اۆتورلىق ۇقىققا قول سۇعۋدى تەكتەۋ قاتارلى قىزمەت فۋنكتسيالارىن ءبىرتۇلعالاندىرعان اشىق تۇعىرىن قۇرىپ شىعۋعا كۇش قوسىپ، اقپارات قۇرلدارىنىڭ توعىسا دامۋىن ىلگەرىلەتپەكشى. سۋرەتتە: شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ باستىعى ساي ميڭجاۋ (ورتادا) مەن ورتالىقتاعى جانە جەرگىلىكتى ورىندارداعى نەگىزگى اقپارات قۇرلدارىنىڭ قاتىستى جاۋاپتى ادامدارى اقپارات قۇرالدارى تۇعىرىن بىرلىكتە عالامتورعا قوسۋدا. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى شىن بوحان فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت