بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

G20 حاڭجوۋ سامميتىنىنىڭ اقپارات ورتالىعى(3)

2016.09.01 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

G20 حاڭجوۋ سامميتىنىنىڭ اقپارات ورتالىعى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت