بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يراقتىڭ باعدات قالاسىنداعى ءبىر قامبادا قوپارىلىس تۋىلدى

2016.09.05 15:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 5 – قىركۇيەك، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 2 – قىركۇيەك، يراقتىڭ استاناسى باعدات قالاسىنىڭ شىعىس جاعىندا تۋىلعان قوپارىلىستىڭ قۋيۋ ءتۇتىنى. سول كۇنى باعداتتاعى زىمىران وق پەن مينومەت وعى قويىلعان ءبىر قامبادا قوپارىلىس تۋىلىپ، از دەگەندە 3 ادام قازا بولعان، مۇنان سىرت، 14 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

  

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت