بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بىرىككەن مەملەكەتتەر ۇيىمى: گايتيدەگى سۇراپىل داۋىلدا اپاتقا ۇشىراعان 750 مىڭ ادامعا شۇعىل كومەك قاجەت(8)

2016.10.09 14:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

بىرىككەن مەملەكەتتەر ۇيىمى: گايتيدەگى سۇراپىل داۋىلدا اپاتقا ۇشىراعان 750 مىڭ ادامعا شۇعىل كومەك قاجەت(8)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت