بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇلپار مەكەنىنىڭ بۇگىنگى تىنىسى(4)

2016.10.11 13:54   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تۇلپار مەكەنىنىڭ بۇگىنگى تىنىسى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت