بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭى: مەملەكەتتىك ەرلەر فۋتبول قۇراماسى 2:0 ۇپايمەن وزبەكستان ەرلەر فۋتبول قۇراماسىنان جەڭىلدى

2016.10.12 14:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – قازان، بەيجيڭ. 11 – قازان، وزبەكستاننىڭ تاشكەنت قالاسىنداعى بۋنيودكور سپورت الاڭىندا 2018 – جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭىنىڭ ازياداعى 12 مىقتىنىڭ كەزدەسۋ جارىسىندا، جۇڭگو مەملەكەتتىك ەرلەر فۋتبول قۇراماسى 2:0 ۇپايمەن وزبەكستان ەرلەر فۋتبول قۇراماسىنان جەڭىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت