بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

نيگەريانىڭ شىعىس سولتۇستىك بولەگىندە قوپارىلىستى شابۋىل تۋىلىپ از دەگەندە 8 ادام قازا بولدى(3)

2016.10.13 13:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

نيگەريانىڭ شىعىس سولتۇستىك بولەگىندە قوپارىلىستى شابۋىل تۋىلىپ از دەگەندە 8 ادام قازا بولدى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت