بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>سۇحبات

ازاتتىق ارميا كومانداسىنداعى قازاق بالۋانى

2016.10.13 13:30   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  

  حالىق تورابى، 13 – قازان، بەيجيڭ. ازاتتىق ارميا اتىنان مەملەكەتتىك، حالىقارالىق جارىستارعا قاتىناسىپ جۇرگەن قازاق ازاماتى ءالمۇرات دارۋباي ۇلى 12 – قازان كۇنى حالىق تورابىندا سۇحباتتا بولدى.

  سۇحبات بارىسىندا ءالمۇرات جاپالى جاتتىعۋلار تۋرالى، جاقىندا قاتىناسقان اسكەريلەردىڭ حالىقارالىق چەمپيوناتى تۋرالى، بالۋاندىقتىڭ قىر- سىرى تۋرالى اڭگىمەلەدى.

  ءالمۇرات جۋىردا ماكەدونيادا وتكىزىلگەن اسكەريلەردىڭ الەمدىك سپورت جارىسىنا ازاتتىق ارميا اتىنان قاتىناسقان بالۋاندار قۇراماسىندا وسى جارىسقا بارىپ قايتقان ءۇش قازاق ازاماتىنىڭ ءبىرى، ءالمۇراتتان باسقا مۇراتبەك، قۋاتبەك ەسىمدى ەكى قازاق بالۋانى كوماندا قۇرامىندا ونەر كورسەتتى.

  ءالمۇرات دارۋباي ۇلى 2013 – جىلى شاندۇڭدا گرەك – ريم كۇرەسىنەن مەملەكەتتىك چەمپيوناتتا 96 كيلوگرام بويىنشا ءۇشىنشى؛ 2014 – جىلى جيناندا جاستاردىڭ مەملەكەتتىك چەمپيوناتىندا 98 كيلوگرام بويىنشا اعا جۇلدەگەر؛ 2015 – جىلى ىشكى موڭعۇلدا گرەك – ريم كۇرەسىنەن حالىقارالىق چەمپيوناتتا 98 كيلوگرام بويىنشا اعا جۇلدەگەر؛ 2015 – جىلى ىشكى موڭعۇلدا گرەك – ريم كۇرەسىنەن مەملەكەتتىك چەمپيوناتتا 98 كيلوگرام بويىنشا ءۇشىنشى، 2016 – جىلى سانشيدە گرەك – ريم كۇرەسىنەن مەملەكەتتىك چەمپيوناتتا 98 كيلوگرام بويىنشا اعا جۇلدەگەر بولعان، قازىر ازاتتىق ارميا اتىنان جارىسقا قاتىناسىپ تۇرادى.

  بالۋاندىق قازاق ۇلتىنىڭ قانىندا بار ونەر، قاجىمۇقان، بالۋان شولاقتاردىڭ ءىزىن باسىپ، كۇش پەن تەحنيكانىڭ، اقىل مەن ونەردىڭ ۇزدىك ۇلگىسىن كورسەتىپ جۇرگەن بالۋاندارىمىز قانشاما. برازيليادا وتكىزىلگەن وليمپياداعا ەلىمىز اتىنان قاتىناسقان ەرلانبەك كاتەي ۇلى ءبارىمىزدى قۋانتىپ، الار اسۋىنىڭ ءالى الدا ەكەنىن كورسەتتى، جۋىردا عانا موڭعۇلكۇرەدە قازاق كۇرەسىنەن الەمدىك دەڭگەيدە 6 – كەزەكتى چەمپيونات وتكىزىلىپ، ەۆرازيا مەن افريكاداعى 22 مەملەكەتتەن 100دەن استام بالۋان قاتىناسىپ، قازاق كۇرەسىنىڭ مەرەيىن اسىردى، بۇگىن سۇحباتىمىزعا كەلىپ وتىرعان ءالمۇرات قاتارلى جاس بالۋاندارىمىز دا، ەرتەڭ اعالارىنىڭ جولىن قۋىپ، بيىك بەلەستەردى باعىندىرادى دەپ سەنەمىز.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت