بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

چيانلۇڭ ىستەتكەن اڭشىلىق مىلتىعى لوندوندا ءباسساۋداعا سالىندى

2016.10.13 14:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: چيانلۇڭ ىستەتكەن اڭشىلىق مىلتىعى.

  انگليانىڭ لوندون قالاسىنداعى سوفوباي ءباسساۋدا ورنى 10 – قازاندا چيڭ پاتشالىعىنىڭ پاتشاسى چيانلۇڭ ىستەتكەن اڭشىلىق مىلتىعىنىڭ 11 – قازان كۇنى اتالعان ورىندا ءباسساۋداعا سالىناتىنىن جاريالادى، بۇل اڭشىلىق مىلتىعىنىڭ قۇنى ءبىر ميلليون 500 مىڭ فۋند ستەرلينگ بولادى دەپ مەجەلەندى. اتالعان مىلتىق 18 – عاسىردا چيانلۇڭ ءۇشىن ارناۋلى جاسالعان، التىنمەن اپتالىپ، كۇمىسپەن قاپتالعان بۇل اڭشىلىق مىلتىعىنىڭ ۇڭعىسىنىڭ سىرتىنا حانزۋشا جازۋلار جازىلعان، مىلتىقتىڭ ءتۇر – تۇلعاسىنان – اق ونىڭ يەسىنىڭ بيىك تالعامى مەنمۇندالايدى. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت