بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

چيانلۇڭ ىستەتكەن اڭشىلىق مىلتىعى لوندوندا ءباسساۋداعا سالىندى(2)

2016.10.13 14:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

چيانلۇڭ ىستەتكەن اڭشىلىق مىلتىعى لوندوندا ءباسساۋداعا سالىندى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت