بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۋعانستاننىڭ استاناسىنداعى ءبىر ءدىني ورىن شابۋىلعا ۇشىراپ 14 ادام قازان بولدى

2016.10.13 14:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 13 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: اۋعانستاننىڭ استاناسى كابۋل قالاسى، شابۋىلدا جارالانعاندار ەمحانادا ەمدەلۋدە.

  اۋعانستان حاۋىپسىزدىك تاراۋى اقپار جاريالاۋشىسىنىڭ 11 – قازاندا ايتۋىنشا، سول كۇنى اۋعانستاننىڭ استاناسى كابۋل قالاسىنداعى ءبىر ءدىني ورىن قارۋلى ەلەمەنتتەردىڭ شابۋىلىنا ۇشىراپ، از دەگەندە 14 ادام قازا بولىپ، 40 نەشە ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت