بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۋعانستاننىڭ استاناسىنداعى ءبىر ءدىني ورىن شابۋىلعا ۇشىراپ 14 ادام قازان بولدى(2)

2016.10.13 14:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

اۋعانستاننىڭ استاناسىنداعى ءبىر ءدىني ورىن شابۋىلعا ۇشىراپ 14 ادام قازان بولدى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت