بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تىڭ لوس – انجەلەس قالاسىندا اۋىر وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى

2016.10.17 16:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 17 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 15 – قازان، ا ق ش ساقشىلارى لوس – انجەلەس قالاسىنداعى اۋىر وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلعان ناق مايداندا تەكسەرۋ جۇرگىزۋدە. ا ق ش – تىڭ لوس – انجەلەس قالاسىندا 15 – قازان اۋىر وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، 3 ادام قازا بولىپ، از دەگەندە 12 ادام جارالانعان، مۇندا 2 ادامنىڭ جاعدايى «ەرەكشە قاتەرلى». قازىرگە دەيىن ساقشىلار ءبىر قىلمىس كۇماندىسىن ۇستاعان، جانە باسقا دا قىلمىس كۇماندىلارىن ىزدەستىرۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت