بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

برازيليادا تۇرمەدە دۇربەلەڭ تۋىلدى

2016.10.18 15:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 18 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 16 – قازان، برازيليانىڭ رورايما وبلىسىنىڭ بوا - ۆيستا قالاسى، تۇرمەدەگىلەردىڭ تۋىس – تۋعاندارى دۇربەلەڭ تۋىلعان تۇرمە سىرتىنا جينالۋدا. برازيليا اقپارات قۇرالدارىنىڭ 16 – قازان ساقشى جاقتاردان ەستىگەن حابارىنا قاراعاندا، سول كۇنى برازيليانىڭ رورايما وبلىسىنداعى ءبىر تۇرمەدە ەكى توپ قىلمىسكەرلەر اراسىندا قاقتىعىس تۋىلىپ، 25 ادام قازا بولعان، ەكى توپتاعى قىلمىسكەرلەر جەكە – جەكە ريو وبلىسى مەن سان - پاۋلۋ وبلىسىنان كەلگەن ۋلى زات ساتۋشى توبىنىڭ ادامدارى. ءبىراق، رورايما وبلىسىنىڭ ٵدىليا تاراۋى مەن ازاماتتىق ىستەر مەڭگەرمەسى 17 – قازان كۇنى بۇل جولعى دۇربەلەڭدە 10 ادام قازا بولعانىن تۇراقتاندىرعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت