بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

پىڭ لييۋان گەرمانيانىڭ بولل جوعارى دارەجەلى گيمنازياسىنىڭ وقىتۋشى – وقۋشىلارىمەن كەزدەستى(3)

2016.10.20 13:55  

پىڭ لييۋان گەرمانيانىڭ بولل جوعارى دارەجەلى گيمنازياسىنىڭ وقىتۋشى – وقۋشىلارىمەن كەزدەستى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت