بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

چيكاكودا اۋليەلەر مەرەكەسى سالتاناتتى ءجۇرىسى وتكىزىلدى

2016.10.24 14:01   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 24 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 22 – قازان. ا ق ش – تىڭ چيكاكو قالاسى، جەرگىلكتى تۇرعىندار اۋليەلەر مەرەكەسى سالتاناتتى ءجۇرىس قيمىلىنا قاتىناسۋدا. چيكاكو «مادەنيەت بەلەسى بىرلەستىگى» 22 – قازان چيكاكو قالاسىنىڭ ورتالىعىنداعى گلونبو داڭعىل جولىندا اۋليەلەر مەرەكەسى سالتاناتتى ءجۇرىسىن وتكىزدى، قيمىل مىڭداعان قالا تۇرعىندارىن باۋرادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت