بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سومالي تەڭىز قاراقشىلارىنىڭ بارىمتاسىنان قۇتقارىلعان جۇڭگو تەڭىزشىلەرىنىڭ ءبىر ءبولىمى ەلگە قاراي جولعا شىقتى(4)

2016.10.25 15:00   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سومالي تەڭىز قاراقشىلارىنىڭ بارىمتاسىنان قۇتقارىلعان جۇڭگو تەڭىزشىلەرىنىڭ ءبىر ءبولىمى ەلگە قاراي جولعا شىقتى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت