بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كەنيانىڭ شەكارا وڭىردەگى قالاشىقتاعى ءبىر مەيمانحانادا شابۋىلداۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ از دەگەندە 12 قازا بولدى

2016.10.26 13:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 26 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 25 – قازان، كەنيانىڭ نايروبي قالاسىنداعى ءبىر ولىك قويۋ ءۇيى، كەنيا قىزىل كرەست قوعامىنىڭ قىزمەتكەرلەرى قازا بولعانداردىڭ سۇيەگىن جوتكەۋدە.

  كەنيا ساقشى جاعىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، كەنيانىڭ باتىس سولتۇستىك بولەگىندەگى سوماليمەن شەكارالاسقان ماندەرا قالاشىعىنداعى ءبىر مەيمانحانا 25 – قازان تاڭ سارىدە قاراۋلى ەلەمەنتتەردىڭ شابۋىلىنا ۇشىراپ، از دەگەندە 12 جاي بۇقارا قازا بولعان، مۇنان سىرت، كوپتەگەن ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت