بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كەنيانىڭ شەكارا وڭىردەگى قالاشىقتاعى ءبىر مەيمانحانادا شابۋىلداۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ از دەگەندە 12 قازا بولدى(2)

2016.10.26 13:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

كەنيانىڭ شەكارا وڭىردەگى قالاشىقتاعى ءبىر مەيمانحانادا شابۋىلداۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ از دەگەندە 12 قازا بولدى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت