بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فرانسيا پاريج قالاسىنداعى بوسقىندار جينالعان رايوندى تازالادى(2)

2016.11.01 15:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

فرانسيا پاريج قالاسىنداعى بوسقىندار جينالعان رايوندى تازالادى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت