بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«مۇزدىق ايداعارى» ساپارعا شىقتى(2)

2016.11.03 14:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«مۇزدىق ايداعارى» ساپارعا شىقتى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت