بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سوعىس الاپاتىنىڭ كەسىرىنەن يراقتىڭ جاي بۇقاراسى مەكەنىنەن ايىرىلىپ بوسقىن بولدى

2016.11.04 13:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 4 – قاراشا، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 3 – قاراشا، يراقتىڭ جاي بۇقاراسى حاسەر لاگەرىنە جەتتى.

  سول كۇنى موسۋلدىڭ شىعىسىنان 25 شاقىرىم قاشىقتىقتاعى حاسەر لاگەرى مولشەرمەن 3000 جاي بۇقارانى قابىلدادى. بۇل جۋىرداعى ءۇش اپتادان بەرى قاراي قابىلدانعان جاي بۇقارا سانى ەڭ كوپ ءبىر كۇن بولدى. بىرىككەن مەملەكەتتەر ۇيىمى بوسقىندار كەڭسەسىنىڭ 3 – قاراشا كۇنگى ايتۋىنا قاراعاندا، 17 – قازان كۇنى موسۋلدى قايتارىپ الۋ سوعىسى باستالعاننان بەرى قاراي، 20 مىڭنان استام بۇقارا سوعىس سەبەبىنەن اتامەكەنىنەن ايىرىلىپ تەنتىرەدى . قازىر ٵلى دە ءبىر ميلليون 500 مىڭ جاي بۇقارا سوعىس رايونىندا ٶمىر سۇرۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت