بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كوگىرشىن تاۋىنداعى تاۋەشكى

2016.11.09 14:26   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 9 – قاراشا، بەيجيڭ. 6 – قاراشا كۇنى، فوتو اۋەسكەرلەرى كوگىرشىن تاۋىنان ون نەشە جاسار ٴءبىر تاۋەشكىنى فوتوعا تۇسىرگەن. تاۋەشكى ەلىمىزدىڭ شينجياڭ جانە گانسۋ ولكەسىنىڭ باتىس سولتۇستىگى، ىشكى موڭعۇلدىڭ باتىس سولتۇستىگى قاتارلى جەرلەرگە تارالعان. بۇگىنگى كۇندەرى بۇراتالا وبلىسىنىڭ تەڭىز دەڭگەيىنەن تومەن تاۋلى رايوندارىنان تاۋەشكىنىڭ كەزدەسۋى راسىندا وڭاي ەمەس.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت