بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«نوقاي وتىندە» قامالىپ قالعان 10 نەشە كولىكتەگى ادامدار قۇتقارىلدى(2)

2016.11.15 14:57   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«نوقاي وتىندە» قامالىپ قالعان 10 نەشە كولىكتەگى ادامدار قۇتقارىلدى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت